Мисијата на здружението е да ги оспособи граѓаните, како индивидуално, така и колективно, подобро да го разберат функционирањето на правниот систем и неговата ефикасност и влијанието кое го има тој врз нивниот живот во рамките на владеењето на правото.

ЦПИА работи со визија да биде објективен и кредибилен ресурсен центар кој ќе овозможува за пошироката и стручната јавност пристап до корисни анализи и информации, како и практично разбирање за тековните правни прашања, преку кредибилнно и професионално истражување на закононите и нивното спроведување.

ЦПИА е обврзана кон демократско општество кое се заснова на принципите на владеење на правото, суштинска еднаквост и кое обезбедува принципите, правата и одговорностите загарантирани со Уставот да бидат целосно почитувани, промовирани, заштитени и остварени.